TOKYO MOTOR SHOW 2019  OPEN FUTURE

สาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดงาน

  • Japanese
  • English
  • 中文
  • 한국어
  • Bahasa Indonesia
  • ภาษาไทย
  • Tiếng Việt
  • हिंदी
ชื่องาน งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 46 ปี 2019 [The 46th Tokyo Motor Show 2019]
ผู้จัดงาน สมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAMA)
ผู้ร่วมจัดงาน สมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAPIA)
สมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตตัวถังยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JABIA)
สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAMTA)
สมาคมผู้ส่งออกยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (JAIA)
องค์ประธาน เจ้าหญิงโยโกะแห่งพระราชวงศ์สมเด็จพระจักรพรรดิ
ประธาน จัดงาน อากิโอะ โทโยดะ (ประธานสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น)
วันและเวลา
เปิดให้เข้าชม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ถึง วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019 (วันหยุดราชการ)
วันแถลงข่าว วันพุธที่ 23 ตุลาคม 8.00 น.-18.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 8.00 น.-11.30 น.
วันเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ
(แขกรับเชิญในวันพิธีเปิดงาน ฯลฯ)
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 11.30 น.-18.00 น.
วันสำหรับแขกเชิญพิเศษ/วันเข้าชมพิเศษ สำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 14.00 น.-18.00 น.
ก่อนวันชมจริง* วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 9.00 น.-14.00 น.
วันสำหรับบุคคลทั่วไป (วันจันทร์ ถึง วันเสาร์) วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 14.00 น.- 20.00 น.
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม, วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ถึง วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 10.00 น. - 20.00 น.
วันสำหรับบุคคลทั่วไป (วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ) วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม,
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน,
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน (วันหยุดราชการ)
10.00 น.-18.00 น.
(เวลาเปิดให้เข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเมื่อมีความจำเป็น)
* สามารถเข้าชมได้ในวันศุกร์ที่ 25 เวลา 14.00-20.00 น. ซึ่งเป็นวันเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม
ค่าบัตร ผ่านประตู ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการเข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูในวันที่จัดให้เข้าชมพิเศษ (ลงทะเบียนล่วงหน้า)
ก่อนวันชมจริง 3,800 เยน (บัตรมีจำนวนจำกัด / นักเรียนประถมและต่ำกว่านั้นไม่เสียค่าผ่านประตูแต่ต้องมากับผู้ปกครอง)
นสำหรับบุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป 2,000 เยน
(จำหน่ายล่วงหน้า 1,800เยน เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ 16.00 น. เป็นต้นไป(ซื้อหน้างานในวันเข้าชม) 1,000 เยน)
นักเรียนมัธยมปลายและต่ำกว่านั้นไม่ต้องเสียค่าผ่านประตู
ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ (ต้องแสดงบัตร) , เจ้าตัวและผู้ติดตาม 1 คน (ถ้าเป็นผู้ใช้รถเข็น ไม่เกิน 2 คน) ไม่เสียค่าผ่านประตู
สถานที่จัดงาน

โตเกียวบิ๊กไซต์ ตึกอาโอมิ, ตึกทางฝั่งทิศตะวันตก (West) / ตึกทางฝั่งทิศใต้ (South), เมกาเวฟ, สวนชิมโบลโพรเมนัท และ ที่จอดรถข้างตึก ทีเอฟที (TFT)

ผู้สนับสนุน กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม, กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยว, กระทรวงสิ่งแวดล้อม, การปกครองกรุงโตเกียว, จังหวัดชิบะ, สมาพันธ์อุตสาหกรรมรถยนต์ระหว่างประเทศ (OICA) , องค์การการค้าระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JETRO)
ผู้ร่วมมือ สมาคมผู้ผลิตแผ่นกระจกแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมวิศวกรยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมปิโตเลียมแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาพันธ์ยานยนต์ขนาดเล็กแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมความปลอดภัยทางจราจรแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมรถบรรทุกแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมแบตเตอรี่แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมเหล็กกล้าชนิดพิเศษแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมอลูมิเนียมแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมธุรกิจยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , มูลนิธิการศึกษาด้านรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สถาบันวิจัยยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมส่งเสริมบริการยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมผู้จัดจำหน่ายยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาพันธ์ยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องแสงแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมประกันภัยทั่วไปแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมผู้ผลิตสีแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมรสบัสแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมผู้ผลิตสปริงแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมไฟน์เซรามิกส์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมอุตสาหกรรมแบริ่งแห่งประเทศญี่ปุ่น , สหพันธ์รถจักรยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น , สมาคมผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับใช้บนบกแห่งประเทศญี่ปุ่น

(ไม่เรียงตามลำดับก่อนหลัง) OICA:Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles

เพื่อการจัดงานครั้งต่อไป ทางเราขอนำภาพถ่ายหรือวิดีโอในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่เจ้าหน้าที่ของเราอาจถ่ายไว้ ไปลงในโฮมเพจ, สื่อสังคมออนไลน์, โฆษณาการจัดงาน ฯลฯ

TOP